9 KIU


1. POZICIJOS 
 • kamae (hidari; migi)
 • seiza
2. UNSOKU - TAI SABAKI 
 • kaiten
 • tenkan
 • irimi tenkan
 • tsugi ashi
 • shikko
3. UKEMI
 • hanten ukemi
 • mae ukemi
4. SUWARI WAZA
 • kata dori - ikkyo
 • ryokata dori - kokyu nage
5. TACHI WAZA
 • shomen uchi - irimi nage
 • avasate kote-gaeshi
 • katate dori - kokyu nage
6. SUDZI (iki 10)

LT EN