8 KIU


1. POZICIJOS 
 • kamae (hidari; migi)
 • seiza
2. UNSOKU - TAI SABAKI
 • kaiten
 • tenkan
 • irimi tenkan
 • shikko
3. UKEMI
 • hanten ukemi
 • mae ukemi (per 1 žmogų)
 • ushiro ukemi
4. SUWARI WAZA
 • kata dori - ikkyo
 • shomen uchi - ikkyo
 • ryote dori - kokyu ho
5. TACHI WAZA
 • shomen uchi - irimi nage
 • shomen uchi-avasate - kote-gaeshi
 • kosa dori - shiho nage
 • katate dori- kokyu nage (2 variantai)
6. SUDZI (iki 10)
7. CHAISHIN UNDO
LT EN