6 KIU suaugusiems


1. UKEMI 
 • hanten ukemi
 • mae ukemi
2. POZICIJOS 
 • seiza
 • kamae (ai hanmi; gyaku hanmi; hidari; migi)
3. UNSOKU - TAI SABAKI
 • kaiten
 • tenkan
 • irimi tenkan
 • tsugi ashi
 • ayumi ashi
 • ikkyo undo
 • shikko
4. ATAKOS
 • katate dori
 • kata dori
 • kosa dori
 • shomen uchi
 • ryote dori
5. KIHON 
 • katate dori - sumi otoshi
 • katate dori - tenchi nage
 • kosa dori - irimi nage
 • kosa dori - kote-gaeshi
 • kosa dori - shiho nage
 • shomen uchi - ikkyo (tachi, suwari)

6. BENDRAS FIZINIS PASIRUOŠIMAS


LT EN