3 KIU


1. SUWARI WAZA
 • kata dori - ikyo
 • kata dori - nikyo
 • kata dori - sankyo
 • kata dori - yonkyo
 • shomen uchi - ikkyo
 • shomen uchi - nikyo
 • shomen uchi - sankyo
 • shomen uchi - yonkyo
 • ryote dori - kokyu ho
2. HANMI HANDACHI WAZA
 • katate dori - shiho nage
 • ryote dori - shiho nage
3. TACHI WAZA
 • shomen uchi - ikkyo
 • shomen uchi - nikyo
 • shomen uchi - sankyo
 • shomen uchi - yonkyo
 • shomen uchi - irimi nage
 • shomen uchi - kotegaeshi
 • kosa dori - ikkyo
 • kosa dori - nikyo
 • kosa dori - sankyo
 • kosa dori - yonkyo
 • kosa dori - irimi nage
 • kosa dori - kotegaeshi
 • kosa dori - shiho nage
 • katate dori - ikkyo
 • katate dori - nikyo
 • katate dori - sankyo
 • katate dori - yonkyo
 • katate dori - irimi nage
 • katate dori - shiho nage
 • katate dori - kotegaeshi
 • katate dori - uchi kaiten nage
 • katate dori - kokyu ho
 • katate dori - kokyu nage (3 variantai)
 • kata dori - ikkyo
 • kata dori - nikyo
 • kata dori - sanyio
 • kata dori - yonkyo
 • tsuki - kotegaeshi
 • yokomen uchi - ikkyo
 • yokomen uchi - nikyo
 • yokomen uchi - sankyo
 • yokomen uchi - yonkyo
 • yokomen uchi - shiho nage
 • yokomen uchi - irimi nage
 • yokomen uchi - kotegaeshi
 • ryote dori - shiho nage
 • ryote dori - tenchi nage
 • morote dori - kokyu ho


LT EN