2 KIU


1. SUVARI VADZA
 • kata dori - ikkio
 • kata dori - nikkio
 • kata dori - sankio
 • kata dori - yonkio
 • siomen uti - ikkio
 • siomen uti - nikkio
 • siomen uti - sankio
 • siomen uti - yonkio
 • riote dori - kokiu cho
2. CHANMI CHANDATI VADZA
 • katate dori - siho nage
 • riote dori - siho nage
3. TATI VADZA
 • siomen uti - ikkio
 • siomen uti - nikkio
 • siomen uti - sankio
 • siomen uti - yonkio
 • siomen uti - gokio
 • siomen uti - irimi nage
 • siomen uti - kotegaesi
 • siomen uti - siho nage
 • kosa dori - ikkio
 • kosa dori - nikkio
 • kosa dori - sankio
 • kosa dori - yonkio
 • kosa dori - irimi nage
 • kosa dori - kotegaesi
 • kosa dori - siho nage
 • katate dori - ikkio
 • katate dori - nikkio
 • katate dori - sankio
 • katate dori - yonkio
 • katate dori - irimi nage
 • katate dori - siho nage
 • katate dori - kotegaesi
 • katate dori - uti kaiten nage
 • katate dori - soto kaiten nage
 • katate dori - kokiu ho
 • katate dori - dziu vadza
 • kata dori - ikkio
 • kata dori - nikkio
 • kata dori - sankio
 • kata dori - yonkio
 • cki - kote gaesi
 • yokomen uti - ikkio
 • yokomen uti - nikkio
 • yokomen uti - sankio
 • yokomen uti - yonkio
 • yokomen uti - siho nage
 • yokomen uti - irimi nage
 • yokomen uti - kotegaesi
 • riote dori - ikkio
 • riote dori - nikkio
 • riote dori - sankio
 • riote dori - yonkio
 • riote dori - siho nage
 • riote dori - tenchi nage
 • usiro riote dori - siho nage
 • usiro riote dori - irimi nage
 • usiro riote dori - kotegaesi
 • usiro riote dori - kaiten nage
 • morote dori - ikkio
 • morote dori - nikkio
 • morote dori - sankio
 • morote dori - yonkio
 • morote dori - kokiu ho
 • morote dori - dziu vadza


LT EN